Σύγχρονες Πρακτικές Κοστολόγησης Προϊόντων και Υπηρεσιών για Ορθή Τιμολόγηση

Η κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί έναν ουσιώδη πυλώνα για την επιτυχία κάθε επιχείρησης. Η ορθή τιμολόγηση είναι ουσιώδης για την επίτευξη βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας.

Ο καθορισμός της τιμής πώλησης, ο καθορισμός των εκπτώσεων και ο υπολογισμός της κερδοφορίας των πωλήσεων είναι σύνθετες διαδικασίες που για την επιτυχή εφαρμογή τους χρειάζεται ειδική κατάρτιση των υπεύθυνων μιας επιχείρησης στον τομέα της κοστολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών

Ενότητες που θα καλυφθούν: