Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

01.

Δικαιούχοι

 • Νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της Ψηφιακής Αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου) και ευρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Συνεπώς εξαιρούνται οι πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες:
 • Δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο Παρ. Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

02.

Η ένταση της χορηγίας (% χορηγίας) ανέρχεται στο 50% του συνολικού εγκεκριμένου/επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης.

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα όρια του προϋπολογισμού των προτάσεων (μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), καθώς επίσης και το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης:

Ανώτατο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης  €50.000                              
Ελάχιστο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού                                                           €5.000                                                                
Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης 50% του συνολικού εγκεκριμένου/επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης

 

Ύψος Δημόσιας Χρηματοδότησης

02.

Δράσεις Ψηφιακής Αναβάθμισης:

• Ιστοσελίδα
• Ηλεκτρονικό Καταστήμα
• Βιομηχανική ψηφιοποίηση e-Invoicing
• Ηλεκτρονική τιμολόγηση
• ERP – Enterprise Resource Planning
• HRMS – Human Resources Management
• System CRM – Customer Relationship Management
• BI – Business Intelligence
• Data Analytics

Data security
• ECM – Enterprise Content Management
• DMS – Document Management System
• BPM – Business Process Management
• RPA – Robotics Process Automation
• Εξιδεικευμένη Εφαρμογή – Be spoke Software Development
• Υπηρεσίες Ασφάλειας PMS (Property Management Systems) για Τουριστική Βιομηχανία
Channel Management για Τουριστική Βιομηχανία
• WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS)
• Άλλη Ψηφιακή Αναβάθμιση

 

02.

Ύψος Δημόσιας Χρηματοδότησης

Η ένταση της χορηγίας (% χορηγίας) ανέρχεται στο 50% του συνολικού εγκεκριμένου/επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης.

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα όρια του προϋπολογισμού των προτάσεων (μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), καθώς επίσης και το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης:

Ανώτατο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης  €50.000                              
Ελάχιστο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού                                                           €5.000                                                                
Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης 50% του συνολικού εγκεκριμένου/επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης

 

02.

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προϋπολογισμού της επιχείρησης, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

 1. Εξοπλισμός
 2. Λογισμικό Off the shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά
 3. Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες Πληροφορικής
 4. Άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με Σύστημα Πληροφορικής

02.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Ποιότητα της Πρότασης

 • Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης όσον αφορά το φυσικό και οικονομικό
  αντικείμενο του έργου, τα προβλεπόμενα παραδοτέα και τον τρόπο υλοποίησής του.
 • Ποιότητα και καταλληλόλητα του σχεδιασμού του προτεινόμενου έργου σε σχέση με
  τις ανάγκες που πρόκειται να καλύψει.

Ωριμότητα της Πρότασης

 • Ύπαρξη προόδου/ετοιμότητας της διαδικασίας προγραμματισμού του έργου και των
  προσφορών. Εξετάζονται οι προσφορές και η ποιότητα των προσφερόμενων
  υπηρεσιών.
 • Εξέταση και αξιολόγηση κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης του
  υπολοίπου( εκτός της χορηγίας) της επένδυσης από ίδια κεφάλαια.

Αντίκτυπος της Πρότασης

 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης και συνάφεια της προτεινόμενης
  επένδυσης με τους στόχους του Σχεδίου.
 •  Βιωσιμότητα και διατηρησιμότητα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιδράσεων
  του έργου μετά την ολοκλήρωση του έργου
en_USEnglish
Scroll to Top