Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ασφάλεια και Υγεία

Η Ασφάλεια και Υγεία αποτελούν τα θεμέλια για τη σωστή λειτουργεία οποιασδήποτε επιχείρησης. Η εταιρία μας προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες θα βοηθήσουν μια εταιρία να:

 • αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για τη νομοθεσία που αφορά την ασφάλεια & υγεία
 • αναγνωρίζει τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία
 • αναγνωρίζει τους κινδύνους που οφείλονται σε οργανωτικούς αλλά και ψυχολογικούς παράγοντες
 • γνωρίζει ποια τα καθήκοντα και οι ευθύνες του τεχνικού ασφάλειας
 • αποκτήσει γνώσεις για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας
 • κατανοήσει τη σημασία της σήμανσης και την έννοια της διαχείρισης της επικινδυνότητας

ISO 9001-2015

Το ISO 9001-2008, είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας τόσο του προϊόντος, μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών, όσο και της ποιοτικής διαχείρισης των επιχειρήσεων. Αποτελεί επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση. Εφαρμόζεται πάνω στις διαδικασίες που παράγουν τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας οργανισμός. Παρέχει μεθοδικό και συστηματικό έλεγχο των επιχειρησιακών ενεργειών ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εφαρμόζεται για την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Η προσέγγιση της Anaglyfo Consulting όσο αφορά την εφαρμογή συστήματος ποιότητας ISO 9001-2008, είναι να εφαρμοσθεί ένα απλό και λειτουργικό σύστημα για την εταιρία έτσι ώστε η εταιρία να ωφεληθεί πλήρως από τις δυνατότητες εφαρμογής του. 

Εσωτερική Αναδιοργάνωση και Βελτίωση Διαδικασιών

Με στόχο την επίλυση εσωτερικών προβλημάτων της εταιρείας, αναλύουμε τον τρόπο λειτουργίας και τη δομή της. Προτείνουμε και αναλαμβάνουμε να υλοποιήσουμε λύσεις οι οποίες μειώνουν το κόστος και βελτιώνουν την αποδοτικότητα, με στόχο την αύξηση των πωλήσεων.

Οι υπηρεσίες μας προσφέρουν:

 1. Μελέτες που περιλαμβάνουν την ανάλυση, τεκμηρίωση, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και προγραμματισμό των υλοποιούμενων παρεμβάσεων ή / και αναδιοργανώσεων
 2. Παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για την εφαρμογή των αναδιοργανώσεων σε διάφορους τομείς της επιχείρησης.
 3. Σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειών για τη διαχείριση των αλλαγών και εφαρμογή νέων προτάσεων.

Μελέτες Βιωσιμότητας - Business Plans

Η σωστή δημιουργία μιας μελέτης βιωσιμότητας προσφέρει μια σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα της ίδρυσης μιας επιχείρησης ή της συνέχισης της δραστηριότητάς της, ανταποκρινόμενη στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Η επιχείρηση που σχεδιάζει μια επένδυση βρίσκεται σε θέση να υλοποιήσει αυτά που προβλέπονται για να είναι η επένδυση βιώσιμη και κερδοφόρα, έτσι ώστε να αποδώσει το κόστος επένδυσης και να αποφέρει κέρδη.

Οι μελέτες βιωσιμότητας σκοπεύουν στο να αναδείξουν τις δυνατότητες και αδυναμίες μιας υφιστάμενης ή προτεινόμενης εταιρείας, τις ευκαιρίες και απειλές όπως παρουσιάζονται στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού, τους πόρους που απαιτούνται για τη λειτουργία και τις προοπτικές για επιτυχία.

Οργάνωση Κυκλώματος Διανομής

 • Καταγραφή, αξιολόγηση και κοστολόγηση του υφιστάμενου κυκλώματος διανομής
 • Αναγνώριση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του υφιστάμενου δικτύου διανομής
 • Οριοθέτηση και αποτύπωση των αναγκών των πελατών
 • Κατηγοριοποίηση των πελατών με βάση το κόστος διανομής τους
 • Τυποποίηση Μονάδων Αποθήκευσης και Μεταφοράς
 • Ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων οργάνωσης καναλιών διανομής με γνώμονα την μέγιστη εξυπηρέτηση του πελάτη με το μικρότερο κόστος
 • Πολυκριτηριακή αξιολόγηση και επιλογή βέλτιστου σεναρίου
 • Υπολογισμός του απαιτούμενου αριθμού οχημάτων αναλόγως καναλιού διανομής
 • Διαμόρφωση δεικτών ελέγχου απόδοσης
 • Επιλογή οργανωτικής δομής και σχεδιασμός του οργανογράμματος
 • Καθορισμός αρμοδιοτήτων για κάθε θέση εργασίας
 • Επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού
 • Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού

Activity Based Costing

Η μέθοδος Activity Based Costing είναι μια μέθοδος καταγραφής όλων των κόστων ενός οργανισμού και ανάθεσης του ποσοστού που τους αναλογεί στα προϊόντα ή υπηρεσίες. Η συνεχιζόμενη αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του έµµεσου κόστους (ρεύμα, καύσιμα, μισθοί, ενοίκια, φόροι, κλπ.)  στο συνολικό κόστος της επιχείρησης, οδηγεί στην ανάγκη σωστού και αντικειμενικού καταμερισμού του στα παραγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες.  Οι δραστηριότητες και τα διάφορα κόστη ανιχνεύονται και καταγράφονται για τα προϊόντα με βάση την κατανάλωση του κάθε προϊόντος και με βάση την αναλογία κόστους των δραστηριοτήτων που συλλέγονται. Με άλλα λόγια επιμερίζει τα διάφορα έξοδα σε ένα προϊόν ή υπηρεσία ανάλογα με τον όγκο και την αξία της παραγγελίας του πελάτη, τον απαιτούμενο χρόνο παράδοσης, τα έξοδα αποθήκευσης κλπ.

Η μέθοδος Activity Based Costing είναι ένα εργαλείο για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Έχει σχεδιαστεί για να παράσχει πιο ακριβή πληροφόρηση για τις παραγωγικές και βοηθητικές δραστηριότητες, ώστε η διοίκηση να µπορεί να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στις περισσότερο κερδοφόρες δραστηριότητες και να παίρνει συνειδητοποιημένες στρατηγικές αποφάσεις ως προς την τοποθέτηση των προϊόντων της επιχείρησης στην αγορά.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

O Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ο οποίος μπήκε σε ισχύ τον Μάιο 2018, αποτελεί μια σύγχρονη πρόκληση για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αποθηκεύουν στο αρχείο τους προσωπικά δεδομένα πελατών, συνεργατών και προσωπικού. Το ολοκληρωμένο Σύστημα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προσφέρει την Πλήρης Εφαρμογή των αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (General Data Protection Regulation – GDPR – 2016/679).