Συστήματα Διαχείρισης /Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Τα συστήματα διαχείρισης παρέχουν στους οργανισμούς μια δομημένη προσέγγιση για τη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών τους διαδικασιών. Με την εφαρμογή αυτών των συστημάτων, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν υψηλότερη αποδοτικότητα, βελτιωμένη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, και αυξημένη ικανοποίηση των πελατών. Επιπλέον, συμβάλλουν στη συμμόρφωση με κανονιστικές απαιτήσεις, μειώνουν τους κινδύνους και ενισχύουν τη φήμη της επιχείρησης, προσφέρουντας ένα πλαίσιο για συνεχή βελτίωση και καινοτομία, διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις παραμένουν ανταγωνιστικές σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η Ασφάλεια και Υγεία αποτελούν τα θεμέλια για τη σωστή λειτουργεία οποιασδήποτε επιχείρησης.

Η εταιρία μας προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες θα βοηθήσουν μια εταιρία να:

 • αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για τη νομοθεσία που αφορά την ασφάλεια & υγεία
 • αναγνωρίζει τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία
 • αναγνωρίζει τους κινδύνους που οφείλονται σε οργανωτικούς αλλά και ψυχολογικούς παράγοντες
 • γνωρίζει ποια τα καθήκοντα και οι ευθύνες του τεχνικού ασφάλειας
 • αποκτήσει γνώσεις για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας
 • κατανοήσει τη σημασία της σήμανσης και την έννοια της διαχείρισης της επικινδυνότητας

Το ISO 9001, είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας τόσο του προϊόντος, μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών, όσο και της ποιοτικής διαχείρισης των επιχειρήσεων. Αποτελεί επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση. Εφαρμόζεται πάνω στις διαδικασίες που παράγουν τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας οργανισμός. Παρέχει μεθοδικό και συστηματικό έλεγχο των επιχειρησιακών ενεργειών ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εφαρμόζεται για την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Η προσέγγιση της Anaglyfo Consulting όσο αφορά την εφαρμογή συστήματος ποιότητας ISO 9001, είναι να εφαρμοσθεί ένα απλό και λειτουργικό σύστημα για την εταιρία έτσι ώστε η εταιρία να ωφεληθεί πλήρως από τις δυνατότητες εφαρμογής του. 

Το ISO 45001:2018 είναι ένα διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και υγείας στην εργασία (OH&S – Occupational Health and Safety). Το πρότυπο αυτό έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει οργανισμούς να βελτιώσουν την ασφάλεια των εργαζομένων τους, να μειώσουν τους κινδύνους στους χώρους εργασίας και να δημιουργήσουν καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας. Το ISO 45001:2018 αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για κάθε οργανισμό που επιδιώκει να δημιουργήσει και να διατηρήσει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας. Με την εφαρμογή του προτύπου αυτού, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν καλύτερα επίπεδα ασφάλειας, υγείας και ευημερίας για τους εργαζομένους τους, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την απόδοσή τους και τη φήμη τους στην αγορά.

Το ISO 14001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS – Environmental Management System). Το πρότυπο αυτό παρέχει ένα πλαίσιο που βοηθά τους οργανισμούς να προστατεύουν το περιβάλλον, να μειώνουν τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους και να βελτιώνουν τη συνολική περιβαλλοντική τους απόδοση. Μέσω του ISO 14001:2015, οι οργανισμοί μπορούν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, και να επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. Το πρότυπο ενισχύει επίσης την εταιρική υπευθυνότητα και την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών, συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη.

Το ISO 22000:2005 είναι ένα διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. Σκοπός του προτύπου είναι να διασφαλίσει την ασφάλεια των τροφίμων σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. Το πρότυπο συνδυάζει και ενοποιεί τις βασικές αρχές του HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) με τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, προωθώντας μια προληπτική προσέγγιση για την ταυτοποίηση και τον έλεγχο των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων. Με την εφαρμογή του ISO 22000:2005, οι οργανισμοί μπορούν να βελτιώσουν τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στις διαδικασίες παραγωγής τους, να συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς, και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και των καταναλωτών για ασφαλή και υγιεινά προϊόντα.

Το ISO 26000:2010 είναι ένα διεθνές πρότυπο που παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR – Corporate Social Responsibility). Το πρότυπο καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η ηθική επιχειρηματικότητα, η διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι εργασιακές πρακτικές, το περιβάλλον, οι δίκαιες λειτουργικές πρακτικές, η προστασία των καταναλωτών και η συμμετοχή και ανάπτυξη της κοινότητας. Μέσω της υιοθέτησης των αρχών του ISO 26000, οι οργανισμοί μπορούν να ενισχύσουν τη διαφάνεια, την υπευθυνότητα και τη βιωσιμότητα, βελτιώνοντας παράλληλα τις σχέσεις τους με τους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και την ευρύτερη κοινωνία. Το πρότυπο προωθεί την επίτευξη μιας ισορροπημένης και υπεύθυνης ανάπτυξης, συνεισφέροντας θετικά στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

O Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ο οποίος μπήκε σε ισχύ τον Μάιο 2018, αποτελεί μια σύγχρονη πρόκληση για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αποθηκεύουν στο αρχείο τους προσωπικά δεδομένα πελατών, συνεργατών και προσωπικού. Το ολοκληρωμένο Σύστημα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προσφέρει την Πλήρης Εφαρμογή των αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (General Data Protection Regulation – GDPR – 2016/679). 

Η μέθοδος Activity Based Costing είναι μια μέθοδος καταγραφής όλων των κόστων ενός οργανισμού και ανάθεσης του ποσοστού που τους αναλογεί στα προϊόντα ή υπηρεσίες. Η συνεχιζόμενη αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του έµµεσου κόστους (ρεύμα, καύσιμα, μισθοί, ενοίκια, φόροι, κλπ.)  στο συνολικό κόστος της επιχείρησης, οδηγεί στην ανάγκη σωστού και αντικειμενικού καταμερισμού του στα παραγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες.  Οι δραστηριότητες και τα διάφορα κόστη ανιχνεύονται και καταγράφονται για τα προϊόντα με βάση την κατανάλωση του κάθε προϊόντος και με βάση την αναλογία κόστους των δραστηριοτήτων που συλλέγονται. Με άλλα λόγια επιμερίζει τα διάφορα έξοδα σε ένα προϊόν ή υπηρεσία ανάλογα με τον όγκο και την αξία της παραγγελίας του πελάτη, τον απαιτούμενο χρόνο παράδοσης, τα έξοδα αποθήκευσης κλπ.

Η μέθοδος Activity Based Costing είναι ένα εργαλείο για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Έχει σχεδιαστεί για να παράσχει πιο ακριβή πληροφόρηση για τις παραγωγικές και βοηθητικές δραστηριότητες, ώστε η διοίκηση να µπορεί να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στις περισσότερο κερδοφόρες δραστηριότητες και να παίρνει συνειδητοποιημένες στρατηγικές αποφάσεις ως προς την τοποθέτηση των προϊόντων της επιχείρησης στην αγορά.

 • Καταγραφή, αξιολόγηση και κοστολόγηση του υφιστάμενου κυκλώματος διανομής
 • Αναγνώριση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του υφιστάμενου δικτύου διανομής
 • Οριοθέτηση και αποτύπωση των αναγκών των πελατών
 • Κατηγοριοποίηση των πελατών με βάση το κόστος διανομής τους
 • Τυποποίηση Μονάδων Αποθήκευσης και Μεταφοράς
 • Ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων οργάνωσης καναλιών διανομής με γνώμονα την μέγιστη εξυπηρέτηση του πελάτη με το μικρότερο κόστος
 • Πολυκριτηριακή αξιολόγηση και επιλογή βέλτιστου σεναρίου
 • Υπολογισμός του απαιτούμενου αριθμού οχημάτων αναλόγως καναλιού διανομής
 • Διαμόρφωση δεικτών ελέγχου απόδοσης
 • Επιλογή οργανωτικής δομής και σχεδιασμός του οργανογράμματος
 • Καθορισμός αρμοδιοτήτων για κάθε θέση εργασίας
 • Επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού
 • Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού

Η σωστή δημιουργία μιας μελέτης βιωσιμότητας προσφέρει μια σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα της ίδρυσης μιας επιχείρησης ή της συνέχισης της δραστηριότητάς της, ανταποκρινόμενη στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Η επιχείρηση που σχεδιάζει μια επένδυση βρίσκεται σε θέση να υλοποιήσει αυτά που προβλέπονται για να είναι η επένδυση βιώσιμη και κερδοφόρα, έτσι ώστε να αποδώσει το κόστος επένδυσης και να αποφέρει κέρδη.

Οι μελέτες βιωσιμότητας σκοπεύουν στο να αναδείξουν τις δυνατότητες και αδυναμίες μιας υφιστάμενης ή προτεινόμενης εταιρείας, τις ευκαιρίες και απειλές όπως παρουσιάζονται στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού, τους πόρους που απαιτούνται για τη λειτουργία και τις προοπτικές για επιτυχία.

Με στόχο την επίλυση εσωτερικών προβλημάτων της εταιρείας, αναλύουμε τον τρόπο λειτουργίας και τη δομή της. Προτείνουμε και αναλαμβάνουμε να υλοποιήσουμε λύσεις οι οποίες μειώνουν το κόστος και βελτιώνουν την αποδοτικότητα, με στόχο την αύξηση των πωλήσεων.

Οι υπηρεσίες μας προσφέρουν:

 1. Μελέτες που περιλαμβάνουν την ανάλυση, τεκμηρίωση, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και προγραμματισμό των υλοποιούμενων παρεμβάσεων ή / και αναδιοργανώσεων
 2. Παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για την εφαρμογή των αναδιοργανώσεων σε διάφορους τομείς της επιχείρησης.
 3. Σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειών για τη διαχείριση των αλλαγών και εφαρμογή νέων προτάσεων.
en_USEnglish
Scroll to Top