Εξυπηρέτηση Πελατών και Αύξηση Πωλήσεων

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να καταρτιστούν να αναβαθμίσουν τις ικανότητες τους όσον αφορά την καλύτερη εξυπηρέτηση, την καλύτερη διαχείριση πελατών καθώς και την αύξηση των πωλήσεων. 

Οι καταρτιζόμενοι μετά το πέρας του σεμιναρίου θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στον χειρισμό διάφορων ομάδων πελατών, στον χειρισμό διάφορων πιθανών παραπόνων και στην κατάλληλη επικοινωνία με τον κάθε πελάτη. Θα αποκτήσουν γνώσεις αναφορικά με τους Κύκλους Πωλήσεων και στην αξιολόγηση αυτών με σκοπό να υπολογίζουν και να συγκρίνουν με τους Κύκλους Πωλήσεων των δικών τους οργανισμών.

Ενότητες