Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας και Υγείας (ΕΣΥΠΠ)

Ο σκοπός του προγράμματος Εκπαίδευσης Υπευθύνων Ασφάλειας και Υγείας (ΕΣΥΠΠ) είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και κατανόηση που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στον εργασιακό τους χώρο. Στόχος του προγράμματος είναι να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων στον εργασιακό τους χώρο και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον εργασίας όπου η ασφάλεια και η υγεία θεωρούνται προτεραιότητα από όλους τους εμπλεκόμενους. Μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης των υπευθύνων ασφάλειας και υγείας, στοχεύουμε σε ένα πιο υγιές, ασφαλές και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον για όλους τους εργαζομένους.

Βάσει της νομοθεσίας (Κ.Δ.Π. 158/2021), κάθε εργοδότης υποχρεούται να ορίζει γραπτώς ένα ή περισσότερα άτομα τα οποία θα ασχολούνται ειδικά με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης κινδύνων που ενδέχεται να παρουσιαστούν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Αυτά τα άτομα, επίσης γνωστά ως Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ), διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην προστασία των εργαζομένων και στην διασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Πέρα από την εκπλήρωση των καθηκόντων προστασίας, αυτά τα άτομα παρέχουν επίσης συμβουλευτική υποστήριξη στον εργοδότη για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.