Διοίκηση και Οργάνωση Ανθρώπινου Δυναμικού

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει άτομα που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες που αφορούν το Ανθρώπινο Δυναμικό και επιθυμούν να τις εφαρμόσουν στους οργανισμούς τους. Συγκεκριμένα βοηθά τόσο υφιστάμενα διευθυντικά στελέχη αλλά και νεοσύστατα, στον εμπλουτισμό γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων επί του θέματος.

Οι διαδικασίες αυτές αφορούν την αναγνώριση της ανάγκης για πρόσληψη και έπειτα την καταλληλότητα επιλογής. Το σεμινάριο εμπίπτει και σε πτυχές του ανθρώπινου δυναμικού που αφορούν διαχείριση μισθών, κινήτρων και αξιολογήσεις του προσωπικού. Το σεμινάριο είναι ένα από τα πιο διαδραστικά σεμινάρια, με πρακτικές ασκήσεις και χρήση τεχνικών όπως προσομοιώσεις και υπόδυση ρόλων.

Ενότητες