Διαχείριση Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει το προσωπικό οργανισμών που χειρίζεται ανυψωτικά μηχανήματα έτσι ώστε να είναι σε θέση να εργάζονται και να χειρίζονται τα μηχανήματα αυτά με ασφάλεια, έχοντας πλήρη επίγνωση των κινδύνων που διατρέχουν τόσο για τους ίδιους όσο και για τους συναδέλφους τους.

Η παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τυχόν επισκέπτες στον χώρο. Κάτι τέτοιο δεν θα είναι εφικτό δίχως την ασφαλή διαχείριση του μηχανολογικού εξοπλισμού και ιδίως των ανυψωτικών μηχανημάτων.

Ενότητες